▸ telefon: 609 378 018   /   604 259 919      ▸ e-mail: wpdeveloperdobrzykowice@gmail.com

Polityka prywatności

WP DEVELOPER jest zobowiązany do ochrony Państwa prywatności. Skontaktuj się z nami na wpdeveloperdobrzykowice@gmail.com jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Z przyjemnością odpowiemy.

Szanowni Państwo, niniejszym informuję, że w związku z Państwa aktywnością na stronie internetowej www.wpdeveloper.pl związaną z zapoznawaniem się z ofertą firmy, kierowaniem zapytań poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny WP DEVELOPER przetwarza Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest firma WP DEVELOPER z siedzibą pod adresem: ul. Wrocławska 33 / 55-220 Miłoszyce, NIP 9121926072, REGON 369962948, KRS 0000726969

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym, że:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 •  koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 •  koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu reprezentowania Państwa w zleconej sprawie do czasu zakończenia jej prowadzenia, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 •  z ochroną Państwa interesów, a także innych osób fizycznych, które mogą występować w Państwa sprawie (art. 6 ust. 1 lit d) RODO);
 •  osiąganiem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:

 •  wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora,
 •  niezbędny do czasu zakończenia powierzonego zlecenia, z uwzględnieniem okresu archiwizacji akt sprawy;
 •  do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 •  do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 •  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 •  żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 •  żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
 •  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 •  przenoszenia danych osobowych,
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 •  prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.